skip to Main Content
Portfolio
Kids Foundation

Opdracht/probleem/vraag
Kids Foundation wil een subsidieloket/coördinator functie ontwikkelen, waar regie over subsidies wordt gevoerd over de volle life cycle van subsidies. Hiervoor wordt een kwartiermaker gezocht.

Rol Science2Change
Science2Change heeft de processen en verantwoordelijkheden bij subsidietrajecten verder uitgediept. Daarnaast is een overzicht gemaakt voor alle lopende subsidies. Tot slot is er op het operationele vlak gewerkt aan het aanvragen en verantwoorden van subsidies, en zijn nieuwe mogelijkheden voor subsidies ingezet.

Resultaat voor opdrachtgever
Kids Foundation heeft op proces- financiële en inhoudelijke activiteiten een verdiepings en verbeterslag kunnen maken. Ook zijn de processen van de twee verschillende fusiepartners op elkaar afgestemd en is er een implementatie tot gezamenlijke aanpak ingezet.

“Ik heb de afgelopen tijd een aantal keer contact gehad met Helma en wilde je even meegeven dat ik heel blij met haar ben. Ze pakt het subsidie vraagstuk in mijn regio echt top op!”
Han Bosman, Manager Operations – Kids Foundation

Technische Universiteit Eindhoven

Opdracht/probleem/vraag
De Technische Universiteit Eindhoven zocht advise over haar onderzoeksondersteuning voor de gehele cyclus, van de aanvraag fase naar de uitvoeringsfase tot de valorizatiefase (die steeds belangrijker wordt vanwege de toenemende focus op “impact”).

Rol Science2Change
Science2Change heeft het volgende uitgevoerd:
a. Een ‘foto’ van de onderzoeksprocessen van idee tot impact, de ondersteuningsbehoefte  voor de verschillende fases en de beschikbare ondersteuning op dit moment. Dit is gedaan bij alle diensten en faculteiten bij zowel onderzoekers als ondersteuners.
b. Een SWOT analyse, waarbij duidelijke uitdagingen zijn beschreven en aanbevelingen zijn gegeven voor het opzetten van een optimale research support.
c.  Een wijze waarop een benchmark kan worden uitgevoerd en bij welke mogelijke partijen dit kan plaatsvinden.
d. Een aanbeveling voor acties voor de korte, middellange en lange termijn voor de verbetering van het process en ondersteuning.

Resultaat voor opdrachtgever
Science2Change heeft – onder de organisatorische uitdagingen als gevolg van de ‘lock-down’– de opdracht uitgevoerd en een waardevolle analyse uitgevoerd en hierover gerapporteerd. Het rapport is gebruikt als basis voor vervolgactiviteiten die uiteindelijk zullen leiden tot de implementatie van een optimale research support.

Stichting DAS

Opdracht/probleem/vraag
Opzetten en ontwikkelen van een lectorenplatform Applied Science

Rol Science2Change
Uit de verkenning Life Science (zie “Regieorgaan SIA”) kwam een behoefte naar voren tot het vormen van een lectorenplatform Applied Science. In opdracht van Stichting Domein Applied Science (DAS) heeft Science2Change het platform met de lectoren vorm gegeven en de aanvraag voor cofinanciering ontwikkeld. Na succesvolle indiening is Science2Change als adviseur betrokken bij het platform, waarin het de voortgang van het platform ondersteunt en externe kansen helpt te ontwikkelen.

Resultaat voor opdrachtgever
DAS heeft met het platform een betere interne en externe zichtbaarheid en verbondenheid. Door het platform wordt zij gezien als serieuze gesprekspartner bij verschillende externe stakeholders.

Regieorgaan SIA

Opdracht/probleem/vraag
Verkenning Life Sciences & Health in het hbo onderzoek.

Rol Science2Change
Begin 2018 voerde Science2Change in opdracht van Regieorgaan SIA (ressorterend onder NWO) en in samenspraak met de Topsector Life Sciences & Health (LSH) en het Domein Applied Science (DAS) een verkenning uit van het Life Sciences onderzoek aan de hogescholen. Hiervoor heeft Science2Change verschillende stakeholders geïnterviewd en verscheidende bronnen geraadpleegd om een analyse en rapportage op te stellen.

Resultaat voor opdrachtgever
Op basis van de verkenningsrapportage ‘Verkenning: Life Sciences in het hbo” zijn door LSH en onder andere DAS gezamenlijke ambities, alsmede een programmering en agenda opgesteld en verdisconteerd in de Kennis en Innovatieagenda voor Gezondheid en Zorg.

“De Verkenning gaf het Domein Applied Science de juiste informatie om de krachten in het onderzoeksnetwerk meer te bundelen en de activiteiten aan te laten sluiten bij de behoeften vanuit de Topsector LSH. Een win-win-situatie voor beide partijen. Helma’s toegevoegde waarde lag niet alleen in de uitgebreide dataverzameling- en analyse die zij uitvoerde, maar ook in het verbinden van de verschillende partijen en hun belangen. “
Marjolein Wijnker, beleidsmedewerker DAS

Medical Delta

Opdracht/probleem/vraag
Medical Delta wil met behulp van Living Labs haar organisatie versterken en de relatie met de aangesloten hbo’s uitbreiden. Hiervoor is een verkenning uitgezet onder leiding van dr. Marleen Goumans.

Rol Science2Change
Science2Change was projectmanager voor het project. Hierbij ondersteunde het dr. Marleen Goumans tijdens interviews, workshops en uitwerkingen en analyses. Daarnaast ontwikkelde Science2Change de procedures en formulieren voor de aanvragen voor Living Labs.

Resultaat voor opdrachtgever
Medical Delta heeft in de eerste fase van de opdracht (de verkenning) bevestigd gezien dat er voldoende draagvlak was voor living labs. In de tweede fase zijn initiële plannen ontwikkeld, die door de trekkers verder zijn uitgewerkt voor goedkeuring van een externe evaluatie commissie.

Saxion/NovelT

Opdracht/probleem/vraag
NovelT/Saxion wilden samen verkennen of er een gezamenlijke behoefte is aan het volgende:
– Het scouten & screenen van resultaten van onderzoek bij de lectoraten van Saxion die potentie hebben om naar de markt gebracht te worden;
– In afstemming en samenwerking met het Novel-T KTO creëren van business cases op basis van deze gescreende resultaten.

Rol Science2Change
In de pilot heeft Science2Change een aantal actuele cases nader uitgewerkt en geanalyseerd. Er is tijdens de pilot geconstateerd dat de samenwerking tussen NovelT en Saxion een andere afstemming behoefte en de pilot is na zes maanden beëindigd.

Resultaat voor opdrachtgevers
Saxion en NovelT hebben – naast inhoudelijk voortgang op verschillende cases – met de activiteiten van Science2Change een beter beeld gekregen over hoe de samenwerking tussen de twee organisaties beter vorm gegeven kan worden.

“Helma is een kundige professional die kennis en toepassing met positieve energie verbindt aan mens en maatschappij”
drs. André Roos, Directeur Saxion Centrum voor Ondernemerschap

Roessingh Research and Development

Opdracht/probleem/vraag
Roessingh Research and Development (RRD) heeft voor een aantal opdrachten Science2Change ingeschakeld. Hierbij werd expertise gevraagd bij het onderhandelen op licentie- en samenwerkingscontracten.

Rol Science2Change
Science2Change heeft in de verschillende opdrachten niet alleen de opdracht vervuld en de juiste input geleverd voor de contracten, maar heeft ook de partijen vanuit een samenwerkend perspectief betrokken. Daarnaast heeft Science2Change in coachende gesprekken een grotere kennis opgebouwd in de organisatie wat betreft (samenwerkings-)contracten en IP, waarmee RRD meer kennis in huis heeft voor toekomstige samenwerkingen.

Resultaat voor opdrachtgever
RRD heeft een format voor contractuele afspraken op advies van Science2Change opgesteld en een sterkere eigen kennisbasis rondom samenwerkingen en intellectueel eigendom.

Hobeon

Opdracht/probleem/vraag
Helma Kaptein nam op verzoek van evaluatiebureau Hobéon zitting in auditpanels als domein- en toetsdeskundige voor de beoordeling van een bestaande hbo-opleiding en voor een  examenleverancier in het mbo.

Rol Science2Change
Helma Kaptein   voerde als auditor interviews met de auditees en in de nazorg beoordeelde zij de concept rapportages opgesteld door Hobéon.

Resultaat voor opdrachtgever
Het auditpanel waarvan Helma Kaptein deel uitmaakte beoordeelde de opleiding en leverde een beoordelingsrapport op met daarin bevindingen, oordelen en aanbevelingen. Op basis van het rapport konden de instellingen of de opleidingsaccreditatie aanvragen bij de NVAO of in het geval van het mbo erkend worden als examenleverancier voor het mbo. De aanbevelingen konden de instellingen benutten voor versterking van hun kwaliteitszorg.

Vitale Delta

Opdracht/probleem/vraag
Presenteren en verbinden lectoren netwerk met externe stakeholders

Rol Science2Change
Als directeur van Generade is Helma Kaptein nauw betrokken geweest bij het opzetten en ontwikkelen van een lectoren netwerk, welke resulteerde in een succesvolle subsidieaanvraag voor de ‘Vitale Delta’. Als zelfstandige heeft Helma bijgedragen aan het eerste netwerkevent, door met de verschillende lectoren, mede met ‘ophaalkaartjes’ een actieve betrokkenheid op te vragen bij de deelnemers van kick-off netwerk event.

Resultaat voor opdrachtgever
De Vitale Delta had meteen uit de kick-off meeting een aantal concrete leads in handen om op door te bouwen.

MboRijnland

Opdracht/probleem/vraag
Project: ‘Verkenning oprichting FabLab’

Rol Science2Change
Science2Change heeft financiering verkregen om een verkenning uit te voeren naar of, en zo ja hoe, waar en met wie er een FabLab zou kunnen worden opgezet in de gemeente Alphen. Na consultatie van verschillende stakeholders bleek er hiervoor onvoldoende draagvlak te zijn. Een nadere uitvraag tot mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak in de regio voor techniekonderwijs bleken hiervoor al voldoende initiatieven te zijn.

Resultaat voor opdrachtgever
De opdrachtgever heeft door deze verkenning een duidelijker beeld aan de behoeftes rondom techniek(onderwijs) in de gemeente Alphen en omstreken. Daarnaast is er een beter beeld ontstaan van de verschillende stakeholders. MboRijnland heeft hiermee haar strategische keuzes kunnen bevestigen, en heeft geen initiatieven gestart zonder draagvlak in de regio.

Back To Top